ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő Kolozsi József Kft. ezúton tájékoztatja a Kolozsi József Kft-től email-en rendelő partnereit, hogy az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelem érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az email-en elküldött rendeléssel a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. A Kolozsi József Kft., tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.Adatkezelő adatai

Cégnév: Kolozsi József Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-012 593
Székhely: 5650 Mezőberény, Hajnal u. 2-4.
Adószám: 24675262-2-04

Fogalmak


Definíciók
Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természete személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolata hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természete4s vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbéghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártálásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés, így az üzletben vásárló vagy email-en megrendelést leadó partnerekre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.
A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást a Kolozsi József Kft. által kiállított számla aláírásával, illetve az email-en leadott rendeléssel adják meg.
A Kolozsi József Kft. az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel.
Az adatok megőrzésére vonatkozó kifejezett törvényi kötelezettség esetén a törvényi előírás, mint jogalap jogszerűvé (sőt, kifejezetten kötelezővé) teszi az adatok megőrzését.
A törvény által előírt adatkezelés kereteit – az adtok jellege, terjedelme, megőrzése, adott célhoz való releváns kapcsolódása, az érintett hozzájárulása tekintetében – a Kolozsi József Kft. nem lépi túl.

Kapcsolatfelvétel email-en keresztül


A Kolozsi József Kft. által forgalmazott termékek email-en keresztül is rendelhetők. A kezelt adatok köre: Az Ön által küldött e-mail-ben önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján megadott, Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), e-mail cím.
A felhasználás célja: Megrendelés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az email-en keresztül jelentkező felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük.
A visszavonó nyilatkozat megtételére elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza: E-mailben: info@Kolotech.hu

Adattovábbítás


A Kolozsi József Kft. a partnerek által megadott adatokat nem továbbítja. Az email cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül.

Az adatkezelés célja


Az adatkezelés kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben é ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a vásárlás megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés időtartama


Személyes vásárlásnál, illetve az email-es rendelélésnél megadott adatok a vásárlást követően törlésre kerülnek, kivéve a jogszabályi kötelezettég okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek.

Adatbiztonság


A Kolozsi József Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a partnerek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és megőrzése során.

Adatok törlése


A vásárló bármikor jogosult adatai törlését kérni az üzletben, illetve email-en keresztül. Jogszabályi kötelezettség okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek. A törvényi kötelezettség teljesítése miatt a törlés nem lehetséges az érintett számára, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelésre épülő jogi kötelezettség teljesítéséhez.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása


Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá partereinkkel szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.